June 21, Argentina – Croatia
 

At 21.00 hours

Nizhny Novgorod Arena

Address street Dolzhanskaya, 2Ak1, Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod region, index 603159