June 27, Switzerland – Costa Rica
 

At 21.00 hours

Nizhny Novgorod Arena

Address 

street Dolzhanskaya, 2Ak1, Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod region, index 603159