23 June, South Korea – Mexico
 

At 18.00 hours

Rostov Arena

Address

Rostov-on-Don, Levoberezhnaya street, 2B, index 344002