June 24, England – Panama
 

At 15.00 hours

Nizhny Novgorod Arena

Address 

street Dolzhanskaya, 2Ak1, Nizhny Novgorod, Nizhny Novgorod region, index 603159